Testy i kwestionariusze – rzetelne, praktyczne, oparte na solidnych podstawach

Chcemy przesuwać i badać granice psychometrii stosowanej, aby nasze testy i kwestionariusze były bardziej konkretne, łatwiejsze do przyjęcia, bardziej wartościowe i bardziej solidne. Na potrzeby opracowywanych kwestionariuszy i testów tworzymy i wykorzystujemy bazy pozycji, generatory pozycji i adaptacyjne techniki pomiaru, co owocuje wysokiej jakości ocenami psychometrycznymi. Dzięki naszemu rewolucyjnemu systemowi pomiarowemu adalloc™ uzyskaliśmy możliwość skrócenia czasu trwania badania.

Nasze narzędzia do oceny kompetencji zawodowych są dostępne w aż 40 językach. Jeśli jednak potrzebujesz narzędzi w języku, który nie jest jeszcze dostępny – daj nam znać. W krótkim czasie jesteśmy w stanie wdrożyć nowe wersje językowe. To samo dotyczy elementów wizerunku Twojej firmy.

Client voices

"The cut-e tests are easy and simple to administer."Ute Wiedemann, PAUL HARTMANN

Raporty na temat diagnostyki online

Podstawy, procedury i kryteria decyzyjne
Przy wybieraniu odpowiednich narzędzi do selekcji personelu często trudno jest rozróżnić „dobre” i „złe” narzędzia.
Wskazówki te pomogą w udzieleniu odpowiedzi na pytania:

 • Jak rozpoznać dobre narzędzie diagnostyczne?
 • Jakie konkretne kryteria mają zastosowanie w ocenie kompetencji zawodowych online?
 • Jakie są możliwe sposoby interpretacji wyników?

Ale głównym celem tego raportu jest przeprowadzenie zainteresowanych osób przez żargonowy gąszcz ogólnych i psychometrycznych kryteriów.

Naukowe podejście – podstawą wszystkich produktów cut-e są badania

Nasz Międzynarodowy Zespół Badawczy ma dwa priorytety: praca z klientami w celu analizy danych diagnostycznych oraz badanie, opracowywanie i testowanie nowych praktycznych metod rozwiązywania problemów związanych z oceną kompetencji zawodowych.

Praca z klientami i ich danymi pozwala nam proponować ciągłe udoskonalenia ich procesu diagnostycznego i mierzyć Zwrot z inwestycji. Nasz program badawczy jest odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe. Badaliśmy, jak wykorzystywać technologię mobilną w sposób bezstronny, jak oceniać wymagane od niedawna cechy osobowości, takie jak kreatywność, i jak przyspieszyć czas oceny, aby klienci mogli szybciej nawiązać kontakt z kandydatami.

Wiemy, jak istotna jest wymiana naukowa z innymi badaczami, dlatego też regularnie uczestniczymy w konferencjach, sporządzamy raporty, zgłaszamy nasze prace do czasopism naukowych i kładziemy nacisk na ciągłe doskonalenie zawodowe – i aktywnie zachęcamy do badań z użyciem naszych narzędzi, oferując wsparcie uniwersytetom i studentom. 

Inteligentne analizy wsparciem w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych

W cut-e łączymy tradycyjne analizy statystyczne z przełomowymi rozwiązaniami technicznymi, łącznie ze sztuczną inteligencją i algorytmami uczenia się. Zapewnia nam to świetne zrozumienie danych pochodzących z oceny, możemy zatem szybko rozpoznać  pewne modele, tendencje i nieprawidłowości. Używamy tej kombinacji metod w naszej diagnostyce jak i predykcyjną analizę talentów. Wielką przewagą używania tych informacji i łączeniu ich w jedną, sensowną całość, jest to, że możemy wyciągnąć jeszcze bardziej wnikliwe wnioski oraz pomóc naszym klientom w podejmowaniu lepszych decyzji.

White Paper: Make data-driven talent decisions through intelligent data

A talent strategy underpinned by data-driven decisions allows companies to recruit individuals who will stay longer, perform better and will be more engaged: key factors leading to higher customer satisfaction and stronger business performance.

This paper explains how to convert your employee-related 'big data' into 'smart talent data'.

Gwarancja jakości

Jakość oceny kompetencji zawodowych można zmierzyć – i można to sprawdzić

 • Nasze narzędzia są weryfikowane przez niezależne organizacje zawodowe.
 • Nasze narzędzia opierają się, w stosownych przypadkach, na aktualnych badaniach oraz normach grupowych dla poszczególnych branż i poziomów stanowisk.
 • Systematycznie poszerzamy naszą bazę walidacji badań.  
 • Zasady pełnej różnorodności i integracyjności oraz badania nad oceną ich skutków są wdrożone.
 • Nasze systemy IT i profesjonalnego zarządzania danymi są zgodne ze wszystkimi krajowymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.
 • Nasze narzędzia zostały zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami takich instytucji, jak Międzynarodowa Komisja ds. Testów (ITC), Europejska Federacja Stowarzyszeń Psychologów (EFPA) i Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA).
 • Są certyfikowane przez instytuty akredytacji jakości z czołówki światowej, takie jak Det Norske Veritas (DNV) czy Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (BPS), i są zarejestrowane przez lokalne organy nadzorujące w państwach, w których jest to wymagane.

Talent 2021: What is shaping talent trends

Read this e-book to discover how our approach to talent will change in the coming years and learn that:

 • The ‘millennial’ generation is changing how we view leadership and what is needed.
 • The move to a more continuous approach to listening to our employees means adapting how we measure employee engagement.
 • Assessments via smartphones is an increasing trend–  as is doing more with the data generated at all assessment touchpoints.
 • There will be a change in sales competencies that businesses need.
 • How HR will transform its service model – and what the changes in HR technology will mean for organisations.

Nasze działania są ukierunkowane na klienta

Wiemy, że potrzebujesz rzetelnych i trafnych narzędzi do oceny kompetencji zawodowych – i chcesz, aby były praktyczne i ukierunkowane oraz wzmacniały Twoją markę jako pracodawcy, a kandydatom zapewniały pozytywne doświadczenia. Projektujemy narzędzia, które można dostosowywać do różnych wymagań zawodowych, marek i komunikatów – takie jak  Testy sytuacyjne  lub  Kwestionariusze informacji zwrotnej 360 stopni  i stworzyliśmy trudne do zafałszowania lub do oszukania  narzędzia online . Wszystkie nasze testy i kwestionariusze mogą być  zintegrowane z istniejącymi systemami ATS/HRIS za pomocą pojedynczego logowania (single sign on, SSO) w celu zapewnienia bezproblemowej obsługi pod daną marką.

Zapytaj eksperta: Skąd mogę wiedzieć, że przy wyborze narzędzia spełnione są kryteria przejrzystości i bezstronności?

Istotnym czynnikiem przy wyborze narzędzia diagnostycznego jest traktowanie kandydata przed badaniem testowym, podczas tego badania i po jego zakończeniu.  
Dobre narzędzie diagnostyczne powinno zapewniać odpowiedni stopień przejrzystości. Oznacza to, że przed rozpoczęciem badania należy przedstawić zwięzłe i zrozumiałe instrukcje wyjaśniające kontekst i proces badania (limity czasowe itp.), a zasady wypełniania testu lub kwestionariusza należy wyjaśnić na przykładowych pozycjach. Dodatkowo, w przypadku testów wypełnianych online, przeszkolona osoba badająca powinna wyjaśnić działanie systemu.

Należy pamiętać, aby każdy kandydat, który pracował z danym narzędziem, uzyskał po zakończeniu odpowiednie informacje zwrotne na temat swego wykonania (testy zdolności) lub wyników (kwestionariusze). Powinien być dla niego sporządzony przynajmniej krótki pisemny raport zwrotny (najlepiej w formie narracyjnej). Najlepiej jednak, aby przeszkolona osoba przekazała informacje zwrotne w rozmowie i za pomocą szczegółowego raportu zwrotnego.

Ponadto, jeśli chodzi o bezstronność, ważne jest, aby uzyskane wyniki testu nie powodowały systematycznej dyskryminacji poszczególnych osób z powodu ich przynależności do grup etnicznych, społeczno-kulturowych lub charakterystycznych dla poszczególnych płci. W kwestii dostępności wszystkie osoby powinny mieć takie same możliwości obsługi narzędzi diagnostycznych. Oznacza to między innymi, że także osoby niepełnosprawne, odpowiednio do swoich zdolności, powinny uzyskać możliwość obsługi narzędzi diagnostycznych, być może za pomocą środków ułatwiających wprowadzanie danych.

Jakie są swoiste kryteria diagnostyki online?

Poza kryteriami dotyczącymi diagnostyki komputerowej istnieją pewne aspekty, które odnoszą się w szczególności do diagnostyki prowadzonej przez Internet. Zasadniczo narzędzia internetowe powinny być intuicyjnie zrozumiałe, zabezpieczone przed fałszerstwem, niezależne od sprzętu, gotowe do użycia za pomocą jednej wtyczki i powinny zawierać ułatwienia dostępu. Pokrótce omówimy każdą z tych cech:

Intuicyjna zrozumiałość
Ponieważ narzędzia internetowe są najczęściej stosowane w sposób otwarty, czyli poza kontrolą, bardzo ważne jest, aby były one intuicyjnie zrozumiałe. Zasadniczo oznacza to, że test zapewnia interaktywne przykłady, za pomocą których kandydat może zapoznać się z zadaniami danego narzędzia, oraz informacje zwrotne na temat tego, jak sobie poradził z tymi przykładami. Wyjaśnienia dotyczące przykładów powinny na tyle szczegółowe, jak to tylko możliwe, ponieważ w testach internetowych zazwyczaj nie ma możliwości skontaktowania się z osobą badającą, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości.

Zabezpieczenie przed fałszerstwem
Jak już wspomniano, stosowanie narzędzi internetowych często dokonuje się poza kontrolą. Dlatego należy zadbać o to, aby test był zabezpieczony przed fałszerstwem. Oznacza to, że nie powinien istnieć wzór odpowiedzi, który mógłby pomóc kandydatowi w szybkim i prawidłowym wykonaniu zadań. W testach internetowych można to łatwo zagwarantować przez każdorazowe dynamiczne generowanie testu. W takim przypadku prawie niemożliwe jest, aby ten sam test został wygenerowany dwukrotnie.

Niezależność od platformy sprzętowej
Problemem w przypadku wielu narzędzi internetowych jest ich optymalizacja pod kątem określonego systemu komputerowego (określonych parametrów: rozdzielczości czy proporcji ekranu), zdarza się, że obraz na monitorze jest rozmyty lub ziarnisty. Można tego uniknąć za pomocą zwektoryzowanych plansz z pozycjami, które optymalnie dopasowują się do parametrów monitora i dzięki temu nie występują żadne efekty wynikające z używanego sprzętu i połączenia internetowego.

Możliwość użycia za pomocą jednej wtyczki
Jeśli chodzi o narzędzia internetowe, ważna jest możliwość bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami zarządzania aplikacjami, oceny kompetencji zawodowych lub HR (np. SAP, PeopleSoft, Oracle). Można w ten sposób zagwarantować, że wszystkie dane uczestnika pozostają w firmie i w ten sposób zapewnione jest ich bezpieczeństwo.

Ułatwienia dostępu
Każde narzędzie internetowe powinno zawierać ułatwienia dostępu zgodnie z przepisami dotyczącymi użytkowników niepełnosprawnych. Oznacza to na przykład, że do wypełnienia testu mogą być używane inne urządzenia do wprowadzania danych oprócz myszy (np. ekran dotykowy, panel dotykowy, klawiatura, specyficzne pomoce do wprowadzania danych dla osób z ograniczeniami ruchowymi), jak również urządzeń ułatwiających czytanie (np. lupa ekranowa, szkoło powiększające) i inne pomoce.

Czy wiesz, że według „Barometru oceny kompetencji zawodowych”:

 • Ocena kompetencji zawodowych online zyskuje coraz większą popularność, notując wzrost na poziomie 18% w ciągu ostatnich dwóch lat. Z oceny kompetencji zawodowych online korzysta 52% uczestników, głównie w procesie rekrutacji, ale także do celów rozwojowych. Rynki rozwijające się i średnio rozwinięte stopniowo doganiają rynki dojrzałe.
 • Charakter oceny kompetencji zawodowych zmienia się na całym świecie. Pracodawcy nadal chcą podejmować lepsze, mniej ryzykowne decyzje dotyczące selekcji. Ale coraz częściej chcą wiedzieć, którzy kandydaci będą uzyskiwać najlepsze wyniki.
 • Zastosowanie psychometrycznych narzędzi do oceny kompetencji zawodowych staje się coraz częstsze w całym okresie zatrudnienia pracowników, zwłaszcza w procesie rekrutacji kadry kierowniczej, pracowników umysłowych, absolwentów i praktykantów.
 • Centra rozwoju, centra oceny, kwestionariusze uczciwości i wartości oraz kwestionariusze sytuacyjne (SJQ) to narzędzia zyskujące najszybciej na popularności.
  skontaktuj się z nami

  zadzwoń do nas +420 776 765 263

  lub skontaktuj się z nami tu

  subskrybuj talentNews